Darłowskie Centrum Wolontariatu

BANK SPÓŁDZIELCZY W SŁAWNIE

Bank Spółdzielczy w Sławnie posiada bardzo dobre rozeznanie w środowisku oraz zna doskonale swoich klientów i potrzeby organizacji pozarządowych, a co za tym idzie dla społeczności lokalnej jest ważnym partnerem, na którym można polegać przy realizacji projektów służących dobru wspólnemu.

Dla Darłowskiego Centrum Wolontariatu jest to pierwszy partner, którego siedzibą nie jest Darłowo - co pozwala w dalszej perspektywie rozszerzać obszar firm odpowiedzialnych społecznie Programu Działaj Lokalnie.

Nawiązana współpraca z Bankiem Spółdzielczym w Sławnie ma w perspektywie długofalowej (dalszej współpracy) wdrożyć program pay-roll (odpisy od pensji) co pozwoli profesjonalizować działania stowarzyszenia zapewniając stałe finansowanie programów jak Działaj Lokalnie, stypendialny i rozwoju wolontariatu.

Bank Spółdzielczy w Sławnie w ramach wydzielonego Funduszu Społeczno-Kulturalnego stara się wspierać wszelkiego rodzaju działalność kulturalno-oświatową, inicjatywę charytatywną, wypoczynek dzieci i młodzieży, sport, ochronę zdrowia, inicjatywy samorządowe, kult religijny.

Bank wykonuje następujące czynności bankowe:

 1. przyjmowanie wkładów pieniężnych płatnych na żądanie lub z nadejściem oznaczonego terminu oraz prowadzenie rachunków tych wkładów,
 2. prowadzenie innych rachunków bankowych,
 3. udzielanie kredytów i pożyczek pieniężnych osobom fizycznym zamieszkującym lub prowadzącym przedsiębiorstwo na terenie działania Banku lub osobom prawnym i jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej a posiadającym zdolność prawną, mającym siedzibę lub jednostki organizacyjne na terenie działania Banku,
 4. udzielanie, w zakresie i trybie uzgodnionym z GBW S.A, gwarancji bankowych i poręczeń osobom fizycznym zamieszkującym lub prowadzącym przedsiębiorstwo na terenie działania Banku lub osobom prawnym i jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej a posiadającym zdolność prawną, mającym siedzibę lub jednostki organizacyjne na terenie działania Banku,
 5. przeprowadzanie bankowych rozliczeń pieniężnych,
 6. operacje czekowe i wekslowe,
 7. wydawanie kart płatniczych oraz wykonywanie operacji przy ich użyciu,
 8. nabywanie i zbywanie wierzytelności pieniężnych,
 9. przechowywanie przedmiotów i papierów wartościowych oraz udostępnianie skrytek sejfowych,
 10. prowadzenie skupu i sprzedaży wartości dewizowych,
 11. pośrednictwo w dokonywaniu rozliczeń w kraju z nierezydentami.

 

 

Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce