Darłowskie Centrum Wolontariatu

KONKURS OPOWIEDZ...

 

REGULAMIN KONKURSU „OPOWIEDZ...” w ramach Programu „Działaj Lokalnie”

 

Cel konkursu

Konkurs „Opowiedz…” (Konkurs), prowadzony w ramach Programu „Działaj Lokalnie”, ma na celu zachęcenie grantobiorców Ośrodków Działaj Lokalnie (ODL) do poszukiwania atrakcyjnych sposobów opisywania własnych działań i promowania inicjatyw wspieranych w ramach Programu „Działaj Lokalnie”, a przez to ich wpływu na aktywizację lokalnej społeczności oraz na budowanie dobra wspólnego. Konkurs służy wyłonieniu, nagrodzeniu i promowaniu najlepszych przykładów twórczego pokazywania projektów Działaj Lokalnie.

Prace powstałe w ramach Konkursu „Opowiedz…” powinny spełniać funkcje komunikacyjno-promocyjne, wykorzystując przy tym nowoczesne technologie i nieograniczone zasoby ludzkiej pomysłowości. Chcemy, aby autorzy prac skupili się zarówno na formie, jak i na treści prac.

 

Adresaci Konkursu

Konkurs adresowany jest do wszystkich grantobiorców ODL uczestniczących w Programie „Działaj Lokalnie”.

 

Kategorie konkursowe

Projekty realizowane w ramach Programu „Działaj Lokalnie” nakierowane są na budowanie dobra wspólnego przez mieszkańców małych miejscowości. Żadna z tysięcy inicjatyw realizowanych w całej Polsce nie odbyłaby się, gdyby nie zaangażowanie, pomysłowość, aktywność ludzi biorących udział w Programie. W każdym z projektów chodziło o zmianę ludzkich zachowań, przeobrażenie wyglądu miejscowości lub też stworzenie nowej marki w regionie, w postaci ciekawego wydarzenia, produktu regionalnego, wokół którego będą jednoczyć się działania mieszkańców i który przyciągnie gości z bliska i z daleka.

Kategorie Konkursu „Opowiedz…” wychodzą naprzeciw tym zmianom, dlatego Akademia zaprasza do skoncentrowania się na osobistych historiach ludzi, liderów lokalnych, na pokazaniu konkretnych przeobrażeń w danej miejscowości, a także na wypromowaniu inicjatyw, które są ciekawą propozycją dla całego regionu.

Zależy nam na zachowaniu perspektywy sukcesu. Za pomocą twórczych środków wyrazu realizatorzy projektów „Działaj Lokalnie” powinni pokazać swoje fantastyczne inicjatywy i ich wspaniałe rezultaty oraz pozytywne zmiany, które zaszły w społecznościach w wyniku ich aktywności. „Opowiedz… i zrób wrażenie!” to motto przyświecające Konkursowi.

 

Kategoria 1: CZŁOWIEK

W tej kategorii oczekujemy prac, które opowiedzą o konkretnych osobach zaangażowanych w realizację projektu lub jego inspiratorów. Prace, przez pryzmat tych osób, zilustrują zmianę, jaka dokonała się w całej społeczności, w której realizowane były działania. Mogą to być lokalni liderzy, ale też zwykli uczestnicy projektu, dorośli i dzieci – każdy, kto może być bohaterem historii związanej z projektem.

 

Kategoria 2: MIEJSCE

Kategoria ta pozwala na pokazanie konkretnych zmian, jakie zaszły w miejscowościach – wsiach i miasteczkach, w których realizowane były projekty. Ważne jest, aby pokazać stan sprzed zmiany, a następnie pokazać wspólną pracę i oczywiście - efekt. Zależy nam, aby prace w tej kategorii pokazywały miejsce, które łączy ludzi. 

 

Kategoria 3: MOTYW

Kategoria „Motyw” daje możliwość podzielenia się sukcesem skoncentrowanym wokół pewnego konkretnego produktu czy efektu projektu, jak np. ciekawego lokalnego wydarzenia (festyn, przegląd, konkurs, happening, warsztat etc.), które przyciągnęło zarówno mieszkańców, jak i turystów. W tej kategorii mieszczą się również regionalne wytwory związane z dziedzictwem kulturowym, czy inne konkretne przedmioty stanowiące motyw przewodni zrealizowanego projektu. Ważne, aby ogniskowały zainteresowanie mieszkańców i pozwalały na ich rozwój, odpowiadając jednocześnie na konkretne potrzeby. Zależy nam, aby prace w tej kategorii pokazały taki motyw, który połączył ludzi.

 

Kategoria 4: FILMOWY PRODUKT PROJEKTU

Ta kategoria została stworzona z myślą grantobiorcach, którzy jako cel swojego projektu "Działaj Lokalnie" obrali nakręcenie teledysku (np. do własnej piosenki), filmu krótkometrażowego, filmu edukacyjnego, animowanego, filmu promującego miejscowość itp. W tej kategorii mogą być zgłaszane prace, które są produktem projektu, a nie (jak w pozostałych kategoriach) opowiadają o zmianie, jaka zaszła wskutek projektu.

Nadesłana praca może zostać przeniesiona przez Kapitułę do innej kategorii, jeśli Kapituła uzna, że praca lepiej wpisuje się w inną kategorię niż w tę, w której została zgłoszona.

 

+ Kategoria 5 (LOKALNA): HISTORIA, czyli Internetowy reportaż multimedialny 

– lokalna kategoria konkursu wyłaniająca prowadzenie najciekawszego internetowego reportażu multimedialnego z projektu za pośrednictwem strony internetowej www.dl.wolontariat.com.pl

Kategoria ma umożliwić grantobiorcom zbudowanie takiej historii projektu, aby przypominał puzzle do ułożenia, gdzie każdy z odbiorców (internautów) może ułożyć sobie własną wersję i interpretację wydarzeń. Można wreszcie do takiego reportażu dopisać własne doświadczenia poszerzając i pogłębiając temat (rodzaj opowieści kroczącej, konstrukcji w procesie), wszystko to według zasady, że my rysujemy choinkę, a internauci wieszają na niej swoje bombki (możliwość uruchomienia komentarzy).

 

FORMA PRAC

Prace do Konkursu mogą mieć jedną z dwóch form:

  1. Reportaż multimedialny: nie dłuższy niż 2,5 minuty; należy przesłać link do nagrania na otwartym serwisie internetowym umożliwiającym prezentację filmów, wideoklipów lub własnych mini produkcji w Internecie (np. youtube, vimeo).
  2. Krótki film: nie dłuższy niż 2,5 minuty; należy przesłać link do nagrania na otwartym serwisie internetowym umożliwiającym prezentację filmów, wideoklipów lub własnych mini produkcji w Internecie (np. youtube, vimeo).

Nie przyjmujemy prac na płytach CD i innych nośnikach, jak również w postaci załączników do e-maili. Przyjmujemy jedynie linki do stron internetowych. Prace, które nie spełniają wymienionych parametrów mogą zostać odrzucone z przyczyn formalnych.

 

Do każdej pracy (niezależnie od formy) musi być dołączony krótki opis (do 1000 znaków ze spacjami), oddający najważniejsze założenia projektu. Opis należy zamieścić w karcie zgłoszenia do Konkursu, jak również w serwisie, w którym została zamieszczona praca (np. youtube lub vimeo).

Prace konkursowe powinny być opatrzone oświadczeniem:

 

Etapy konkursu


I etap (lokalny)

Organizowany jest lokalnie przez Darłowskie Centrum Wolontariatu dla swoich grantobiorców, realizujących projekty w danej edycji Programu Działaj Lokalnie. Jego efektem będzie wyłonienie przez ODL jednej najlepszej pracy z każdej kategorii w danej edycji Programu Działaj Lokalnie.

Prace należy zgłosić w terminie do 21 stycznia 2018 (decyduje data wpływu). Prace zgłoszone po terminie nie będą oceniane.

Prace można nadsyłać na adres dldarlowo@wolontariat.com.pl lub na adres: Darłowskiego Centrum Wolontariatu, ul. Bogusława X 28, 76-150 Darłowo w cyfrowej wersji materiału nagranej na płytę CD.

 

Do prac należy załączyć wypełniony formularz w wersji elektronicznej, będący załącznikiem nr 1 do Regulaminu Konkursu. Prace bez karty zgłoszeniowej nie będą oceniane przez jurorów.

Każdy grantobiorca w danej edycji Programu Działaj Lokalnie. może złożyć dowolna ilość prac w każdej kategorii.

Prace wykraczające swoją formą poza wytyczne przedstawione w regulaminie będą odrzucane (np. zbyt długi czas trwania).

Nadesłanie prac na Konkurs (etap lokalny) przez grantobiorcę do Darłowskiego Centrum Wolontariatu jest równoznaczne z oświadczeniem:

oraz wyrażeniem zgody na umieszczenie danych osobowych uczestnika Konkursu w bazie danych Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce i ich przetwarzanie w celach związanych z Konkursem.

Specjalnie na potrzeby Konkursu „Opowiedz…” na stronie internetowej Programu, w zakładce Konkurs „Opowiedz…” Akademia przygotowała materiały, które mogą być pomocne w przygotowaniu prac na Konkurs:

 

II etap (ogólnopolski)

Rozstrzygnięcie etapu ogólnopolskiego w Konkursie „Opowiedz…” nastąpi podczas gali podsumowującej lokalne konkursy grantowe realizowane w ramach danej edycji Programu „Działaj Lokalnie”. Po każdym rozstrzygnięciu laureaci zostaną powiadomieni o przyznanej im nagrodzie. Na etapach ogólnopolskich oceny prac wyłonionych przez ODL dokona Komisja Selekcyjna powołana przez ARFP i Polsko-Amerykańską Fundację Wolności. Komisja ma prawo zdecydować ile prac zostanie nagrodzonych, Komisja decyduje też o wysokości nagród. W przypadku dużej liczby zgłoszeń ARFP zastrzega sobie prawo do preselekcji prac.

Oficjalne ogłoszenie wyników dla Konkursu „Opowiedz…” nastąpi na Gali podsumowującej daną edycję Programu „Działaj Lokalnie” .

 

Kryteria, którymi kierować się będzie Komisja Selekcyjna w na każdym etapie konkursu

 

Dodatkowe informacje

 

  1. Akademia i DCW zastrzega sobie prawo do bezpłatnego zamieszczania nadesłanych prac bądź ich fragmentów w materiałach promocyjnych Akademii Rozwoju Filantropii, Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności i Darłowskiego Centrum Wolontariatu, tzn.: na stronach internetowych i portalach społecznościowych ARFP, PAFW i DCW, w filmach promocyjnych i publikacjach dotyczących programu, na łamach gazet, prezentowania w radio, TV oraz na ewentualnych wystawach pokonkursowych.
  2. Akademia i DCW zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu Konkursu. Informacje o zmianach będą podawane do wiadomości uczestników Konkursu za pośrednictwem strony internetowej Programu www.dzialajlokalnie.pl oraz www.dl.wolontariat.com.pl

 

 

 

 

Załączniki:

 

Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce