Darłowskie Centrum Wolontariatu

WRESZCIE PORA NA SENIORA

Fundacja "Rodzina" w Sławnie

55,33% 4 150,00zł 2309d 10h 0

Realizator projektu: Fundacja "Rodzina" w Sławnie

Telefon: (59)810-70-99

Adres e-mail: maria_poprawska@poczta.onet.pl

Osoba kontaktowa: Maria Poprawska

Wysokość dotacji: 4 150,00

Całkowita wartość: 7 500,00

 

Cel projektu:

Głównym celem naszego projektu "Wreszcie pora na seniora" jest aktywizowanie grupy marginalizowanych i autowykluczanych seniorów do działań w Uniwersytecie Trzeciego Wieku. Chcemy pokazać uczestnikom, a także szerszemu ogółowi emerytów, że starość może być piękna, aktywna i kreatywna, że można i trzeba robić coś przyjemnego i pożytecznego dla siebie i innych, nawet bez własnych nakładów finansowych. Stąd zamierzamy wychodzić z niektórymi działaniami poza krąg beneficjentów zakwalifikowanych do uczestnictwa w zajęciach Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

Zamierzamy zapraszać taż inne osoby starsze, zwłaszcza samotne spoza Uniwersytetu na planowane imprezy. Chcemy uświadomić społeczeństwu, że w ludziach starszych drzemią duże rezerwy różnorodnych możliwości. Planujemy też zrealizować cel dodatkowy: tworzenie międzypokoleniowej płaszczyzny współpracy wolontariackiej pomiędzy seniorami i młodzieżą. Celowi temu będzie służyć zachęcanie młodzieży do pomocy organizacyjnej przy prowadzeniu zajęć Uniersytetu, zwłaszcza imprez, a także nawiązywanie więzi indywidualnych, pozaprojektowych. Zachęcimy młodzież do prowadzenia nauki obsługi komputera dla zainteresowanych seniorów w ramach zajęć indywidualnych.

Uważamy, że jeśli uda nam się zrealizować te cele, to będziemy mogli mówić o rozwijaniu dobra wspólnego w naszym środowisku, bo najwyższym dobrem jest człowiek, jego podmiotowość i indywidualność, zwłaszcza, jeśli jest on samotny i bezradny.

 

Działania zrealizowane w ramach projektu:

Według zapisu z Deklaracji Hamburskiej (...) "kształcenie dorosłych staje się więcej, niż prawem, jest kluczem do XXI wieku" (...)

Po udanym I semestrze Uniwersytetu Trzeciego Wieku, którego realizacja była możliwa dzięki dotacji "Działaj Lokalnie", na liczne prośby byłych uczestników oraz osób pragnących dołączyć do beneficjentów, chcemy kontynuować tę działalność poprzez przeprowadzenie 5 wykładów dla grupy 25 osób (o 25% większej niż w przypadku I semestru)

Oto proponowana tematyka, która może ulec zmianie na życzenie uczestników:

1.Starość jest piękna. Sztuka dobrego starzenia się.

2.Nasze rodowe korzenie.

3.Regionalne tradycje świąteczne. Nasze wigilie.

4.Rola tańca dla zdrowia człowieka.

5.Folklor kaszubski

i 5 warsztatów - ćwiczeń:

-Piknik inauguracyjny: "Wesołe jest życie staruszka"

-Skąd nasz ród" - tworzymy drzewa genealogiczne własnych rodzin. Urządzenie wystawy udostępnionej do zwieszania przez dłuższy okres. Przygotowanie wernisażu wystawy dla zaproszonych gości.

-Spotkanie wigilijne z udziałem dodatkowo zaproszonych samotnych seniorów. Wykorzystanie wiedzy uczestników o zwyczajach wigilijnych z regionów ich pochodzenia

-Taniec tai-czi (lub inny taniec terapeutyczny bądź relaksacyjny wybrany przez uczestników)

-Wycieczka "Mały Pierścień Kaszubski" - tereny, które nie zaistniały zwiedzone w czasie I semestru.

Prowadzenie wykładów i ćwiczeń powierzymy specjalistom z ośrodków naukowych i placówek kultury, zwłaszcza z Akademii Pomorskiej w Słupsku, Politechniki Koszalińskiej oraz kadrze szkoły tańca "Magnetica" w Sławnie, gdzie planujemy odbywać zajęcia na ten temat, także warsztaty.

 

Rezultaty projektu:

Zakładamy osiągnięcie wielokierunkowych rezultatów. Przede wszystkim na projekcie skorzystają bezpośredni beneficjenci - 25 uczestników II semestru Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Liczymy, że odkryją oni własne możliwości twórcze w toku wykonywania zadań praktycznych. Na pewno zostanie rozwinięta ich aktywność i motywacja do działania, na wyższy poziom podniesione zostaną ich kompetencje językowe w związku z koniecznością i okazją do swobodnych wypowiedzi. Poprzez rozmowy i dyskusje udoskonalona zostania umiejętność werbalizowania własnych myśli, a swobodne działania warsztatowe pobudzą ich wyobraźnię, fantazję i poczucie humoru.

Ważnym rezultatem, który planujemy osiągnąć, będzie podniesienie samooceny uczestników, nabycie umiejętności wyrażania siebie, komunikowania swoich myśli i uczuć.

Ponadto zakładamy rezultaty odnoszące się do osób "dopraszanych" do projektu (spotkanie wigilijne, wernisaż, może warsztaty taneczne - w zależności od możliwości organizacyjnych, zwiedzanie wystawy drzew genealogicznych , wycieczka "Mały Pierścień Kaszubski"- w sumie blisko 1000 osób.

Liczymy też, że wartością dodaną będzie pozyskanie nowych wolontariuszy - seniorów do wykonywania statutowych działań charytatywnych naszej Fundacji.

Marzeniem naszym jest doprowadzenie do opracowania zwartego programu na rzecz osób starszych w naszym mieście. Chcemy, aby udało nam się zrealizować to zadanie we współdziałaniu z wszystkimi organizacjami i instytucjami zainteresowanymi tą tematyką. A wiemy, że chcieć - to móc...

 

Odbiorcy projektu:

Na wykładach i warsztatach Ii semestru Uniwersytetu Trzeciego Wieku przewidujemy 25 seniorów, to jest o 25% więcej, niż planowano na I semestr. Będą to stali uczestnicy Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

Na niektóre zajęcia i imprezy zaprosimy osoby dodatkowe, i tak: spotkanie wigilijne zorganizunemy dla 60 osób (55 seniorów i 5 wolontariuszy młodzieżowych), wycieczkę na Kaszuby - dla 25 osób z UTW i 20 wolontariuszy młodzieżowych, łącznie 45 osób, na wernisaż wystawy drzew genealogicznych mogą przybyć zainteresowani tematem po ogłoszeniu prasowym i plakatowym, których liczbę trudno przewidzieć, ale zakładając, że na wernisaże wystaw tematycznych do salonu wystawienniczego Sławieńskiego Domu Kultury przybywa blisko 100 osób, mamy uzasadnioną nadzieję, że podobnie będzie i w przypadku naszego wernisażu. Należy jeszcze doliczyć zwiedzających wystawę w trakcie jej około 2-tygodniowego trwania - klasy szkolne i osoby indywidualne, których łączną liczbę szacujemy na około 900 osób.

 

 

Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce